Aventuras de Kirlian

Foto: Alejo Alberdi

Foto: Alejo Alberdi
Foto: Alejo Alberdi
Primer concierto de Aventuras de Kirlian, en la galería Altxerri, 1986

Foto: Ernesto Ferrer